Kurz Základy sociálního výzkumu poskytuje studentům základy sociálně vědního výzkumu, charakterizuje prvky kvalitativního a kvantitativního přístupu ke zkoumání sociální skutečnosti a seznamuje s odpovídajícími výzkumnými technikami, metodami a procedurami. Poskytuje jim základní informace o jednotlivých etapách empirického výzkumu, včetně zpracování a interpretace získaných dat. Předává jim takový soubor vědomostí a dovedností, aby byli schopni provést vlastní výzkumné šetření, aby uměli sestavit projekt kvantitativního výzkumu, zvolit adekvátní techniky sběru dat, vybrat relevantní výzkumný soubor, zpracovat získaná data, napsat výzkumnou zprávu a prezentovat výsledky svého průzkumu.