Kurz Základy sociálního výzkumu poskytuje studentům základy sociálně vědního výzkumu, charakterizuje prvky kvalitativního a kvantitativního přístupu ke zkoumání sociální skutečnosti a seznamuje s odpovídajícími výzkumnými technikami, metodami a procedurami. Poskytuje jim základní informace o jednotlivých etapách empirického výzkumu, včetně zpracování a interpretace získaných dat. Předává jim takový soubor vědomostí a dovedností, aby byli schopni provést vlastní výzkumné šetření, aby uměli sestavit projekt kvantitativního výzkumu, zvolit adekvátní techniky sběru dat, vybrat relevantní výzkumný soubor, zpracovat získaná data, napsat výzkumnou zprávu a prezentovat výsledky svého průzkumu.

Kurz Sociální práce s nezaměstnanými patří mezi povinně volitelné moduly a je určen především pro studenty 2. nebo 3. ročníku kombinované formy studia na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Může však posloužit i studentům 2. nebo 3. ročníku dálkového a denního studia.

Kurz předkládá studentům základní orientaci na trhu práce v České republice. Seznamuje je s tím, jak poskytovat kvalifikované základní poradenství, jak přistupovat individuálně k potřebám klientů a naučí je různým způsobům aktivní komunikace. Studenti se naučí základním lektorským dovednostem, naučí se připravovat motivační a vzdělávací programy pro nezaměstnané a orientovat se v dosavadních možnostech poskytovaných vzdělávacími institucemi. Rovněž předá studentům základní znalosti z personalistiky a managementu, tak aby byli dobře připraveni na vlastní přijímací řízení a aby také toto přijímací řízení byli schopni připravit a vést.

Kurz Sociální práce s nezaměstnanými navazuje na znalosti studentů získané v předmětech Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Základy korespondence, Prezentační a komunikační dovednosti a dalších. 

Kurz je určen především pro studenty Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, kteří

studují v kombinované a dálkové formě studia. Obsah kurzu je rozdělen do kapitol, které

jsou věnovány sociálním tématům. Probíraná sociální témata jsou zajímavá, vždyť žijeme v

multukulturní společnosti, debatujeme o projevech rasismu, zamýšlíme se nad příčinami

a důsledky narkomanie. Témata z oblasti sociální politiky jsou diskutována u nás, zrovna tak

v Rusku, protože se týkají nás všech. Poměrně obsáhlá je kapitola věnována vybraným

gramatických jevům, které slouží k rozšíření vašich znalostí.

Tento e-learningový kurz je určen především pro studenty kombinované formy studia, ale i pro studenty v denní a dálkové formě.  Navazuje na znalosti získané na střední škole a minimální vstupní úroveň je A2/B1.

Studenti se postupně seznamují s odbornou terminologií, prohlubují odborný jazyk, rozvíjí řečové dovednosti a jazykové prostředky v rámci tematických okruhů zaměřených na studovaný obor.

Tento e-learningový kurz je určen především pro studenty kombinované formy studia, ale i pro studenty v denní a dálkové formě.  Navazuje na znalosti získané na střední škole a minimální vstupní úroveň je A2/B1.

Studenti se postupně seznamují s odbornou terminologií, prohlubují odborný jazyk, rozvíjí řečové dovednosti a jazykové prostředky v rámci tematických okruhů zaměřených na studovaný obor.